Ako nás môžete podporiť?

Sme vďační za každú pomoc, ktorou podporíte tréningový proces našich detí. bla bla bla……….

Fyzická osoba (zamestnanci a živnostníci)

Darujte nám 2% z daní. Bližšie informácie……..(este doplnit)

Podnikatelia

Podporte nás prostredníctvom charitatívnej reklamy. Charitatívna reklama je nová daňovo zvýhodnená forma podpory pre neziskové subjekty. Do nášho právneho poriadku bola zavedená novelou č. 344/2017 Z.z. zákona o dani z príjmov, s účinnosťou od 1.1.2018.

Prijímatelia charitatívnej reklamy sú občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ako sú aj podpora a rozvoj športu alebo podpora vzdelávania. Súčet príjmov z charitatívnej reklamy je až do výšky 20.000 eur ročne oslobodený od dane.

Podnikateľ, objednávateľ charitatívnej reklamy si poskytnuté prostriedky môže v plnej výške dať do nákladov, v rámci kalendárneho roku, v ktorom boli vynaložené (po zaplatení), bez ohľadu na to či je v zisku alebo v strate. Neexistujú žiadne limity pokiaľ ide o počet podporených subjektov ani o celkový objem finančných prostriedkov, ktoré môžu podnikatelia vynaložiť na charitatívnu reklamu a uplatniť si v nákladoch v jednom zdaňovacom v období.

Čo Vám môžeme ponúknuť?

Sme odkázaní v rámci našej činnosti na vlastnú prezentáciu, marketing, na spoluprácu s darcami ako aj s podnikateľmi. Ako protihodnotu však okrem plnenia verejnoprospešného účelu máme veľký záujem vyjadriť vďaku za finančnú pomoc. Samotnou reklamou príslušného podnikateľa chceme ukázať verejnosti, kto podporil NAŠU činnosť a vytvoríme tak určitú protihodnotu k získaným finančným prostriedkom.

Podmienky

V zmluve o charitatívnej reklame by mal byť uvedený všeobecne prospešný účel (v našom prípade podpora a rozvoj športu), aby bolo možné jednoznačne právne identifikovať a preukázať, že ide o charitatívnu reklamu. Zo strany podnikateľa musia byť prostriedky zaplatené do konca kalendárneho roku (napr. do 31.12.2018). Z našej strany musia byť tieto prostriedky účelovo použité najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli poskytnuté (do konca roku 2019, v tomto príklade). V prípade, ak by sme tieto prostriedky k tomuto dátumu nevyužili, museli by sme ich zdaniť v rámci dane z príjmu.

Viac informácií

Otázky a odpovede nájdete na stránke: http://www.ucps.sk/FAQ_charitativna_reklama